40 Punts per la llibertat.

I SOBRE LA NACIÓ I LA CIUTADANIA

La nostra nació són els Països Catalans, considerant com a català qui participa del sentiment català i empra la llengua i cultura catalanes com a pròpies.

Volem constituir la República Catalana com un estat democràtic de dret, amb organització federal, eleccions amb llistes obertes i elecció directa del President de la República.

En l’actual marc autonomista, defensem la província única per a cada territori històric dels que conformen la Nació Catalana.

Cal donar a les vegueries, comarques i municipis el pes que els correspon així com reequilibrar el territori.

Internacionalment propugnem integrar-nos a la Unió Europea sense renúncies ni imposicions

[@more@]I SOBRE LA NACIÓ I LA CIUTADANIA

La nostra nació són els Països Catalans, considerant com a català qui participa del sentiment català i empra la llengua i cultura catalanes com a pròpies.

Volem constituir la República Catalana com un estat democràtic de dret, amb organització federal, eleccions amb llistes obertes i elecció directa del President de la República.

En l’actual marc autonomista, defensem la província única per a cada territori històric dels que conformen la Nació Catalana.

Cal donar a les vegueries, comarques i municipis el pes que els correspon així com reequilibrar el territori.

Internacionalment propugnem integrar-nos a la Unió Europea sense renúncies ni imposicions.

III CULTURA

El català, idioma propi de Catalunya serà, amb les seves diverses modalitats, la llengua oficial de tota la Nació, reconeixent també l’occità com llengua pròpia de la Vall d’Aran.

Se signaran els convenis i normes necessàries per potenciar la utilització de la llengua catalana a tots els territoris, organismes i mitjans.

Es promouran les tradicions pròpies de Catalunya, els casals catalans i els mitjans de comunicació propis, rebutjant les tradicions cruels o que atemptin contra la dignitat.

IV ENSENYAMENT

Proposem l’escolarització obligatòria i gratuïta dels 3 als 16 anys i l’edició de llibres de text reutilitzables.

Prioritzem l’escola pública de qualitat amb importants continguts humanistes. L’escola privada haurà de complir aquestes mateixes prioritats.

La universitat serà catalana, científica, pública i a l’abast econòmic de tothom.

V ECONOMIA

En l’etapa autonomista reclamem un concert econòmic que ens atorgui la plena disposició dels nostres recursos.

Es crearan un Banc Nacional i una Agència Tributària pròpies.

Es potenciaran els sectors econòmics tradicionals i les tecnologies punta, tot promovent un creixement sostingut.

El marc geogràfic dels convenis laborals serà el dels territoris històrics.

La política ocupacional es dirigirà a assolir la plena ocupació i la creació de llocs de treball estables de qualitat, reformant les ETT’s per aconseguir-ho.

VI SANITAT

Serà pública i gratuïta per a tots els ciutadans, tot preservant el dret individual a recórrer a la sanitat privada.

Es fomentarà la medicina preventiva i la redistribució de l’assistencial.

La creació d’un programa de salut pública, l’esforç sanitari per lluitar contra les dependències, la utilització de medicaments genèrics i la recerca seran els eixos principals de la política sanitària.

VII POLÍTICA SOCIAL

La família és el pilar fonamental de la societat. Es destinaran tots els mitjans necessaris per protegir-la potenciar-la, i augmentar l’índex de natalitat.

El dret a gaudir d’una vivenda és inalienable, per tant es posaran els mitjans per què això sigui una realitat. La defensa del dret a la propietat es complementarà amb polítiques tributàries que gravin l’existència de vivendes sense utilització.

La protecció integral de la infància i el desenvolupament dels joves són qüestions prioritàries.

Tots els catalans tenen dret a una jubilació digna amb pensions mínimes suficients.

La política d’immigració ha d’anar dirigida a la consecució de la plena integració dels immigrants. La quota d’immigrants estarà relacionada amb l’oferta de treball.

Per respecte a la dignitat de les persones, sota cap concepte es tolerarà l’existència de "guetos", les organitzacions o pràctiques mafioses ni la immigració il·legal, procedint al repatriament dels immigrants condemnats per delictes, després de complerta la pena. Tampoc són admissibles les ensenyances o pràctiques contràries als drets humans o als propis del País.

Es promourà l’associacionisme i la pràctica de l’esport per a tota la població.

La solidaritat es dirigirà prioritàriament a atendre les necessitats del quart món. En cap cas es realitzaran donacions als governs.

Es garanteix la llibertat religiosa amb excepció d’aquelles que en els seus ensenyaments o pràctiques siguin contràries als drets humans.

Les sectes destructives seran il·legals i perseguides.

VIII MEDI AMBIENT

Defensem un desenvolupament sostingut i armònic amb la natura.

Prioritzarem la producció d’energies renovables, moratòria nuclear i paulatina substitució per energies alternatives.

Promourem la reducció dels residus, la reutilització i el reciclatge, instaurant una eco-taxa per finançar aquestes actuacions.

En qualsevol cas, els residus es tractaran a la mateixa comarca on es generen.

Es protegiran les aigües i els espais naturals, i es fomentarà l’educació ecològica des de l’escola.

IX SEGURETAT I JUSTÍCIA

Proposem l’existència d’una policia integral amb la que treballaran conjuntament les diferents policies municipals.

Es promulgarà una nova llei de seguretat privada.

La República Catalana precisarà d’un exèrcit nacional professional i de caire absolutament defensiu, que prioritzi la formació i l’especialització en la defensa del territori.

La justícia serà imparcial i impartida en català.

Les presons prioritzaran el respecte als drets humans. La vigilància i funcions en les mateixes no podrà ser delegada a empreses privades.

Coordinació dels serveis civils a nivell local i comarcal. Creació de casernes de bombers voluntaris a totes les poblacions

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.